đổi từ milimét sang pixel

đổi từ milimét sang pixel

Đây là một công cụ chuyển đổi miễn phí và nhanh chóng mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi milimét sang pixel (px) trực tuyến. nhập giá trị độ phân giải (DPI hoặc PPI) và giá trị milimét (mm) mà bạn muốn chuyển đổi thành px và nhấp vào nút chuyển đổi, Vậy là xong!

Độ phân giải (DPI hoặc PPI):
Milimét (mm):

Chuyển đổi như thế nào mm sang pixel?

Chúng tôi đã giải thích trước đây làm thế nào để chuyển đổi px sang mm, và bây giờ chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào để chuyển đổi mm sang px.

Bạn có hai lựa chọn để chuyển đổi mm sang px: tự động và nhanh chóng bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi milimet sang pixel ở trên hoặc thủ công bằng phương trình chuyển đổi mm-to-px.

Phương trình chuyển đổi milimet sang pixel là:

pixel = milimét * ( độ phân giải / 25.4 )

Ví dụ: nếu giá trị milimét (mm) là 24 và giá trị ppi là 96, thì giá trị pixel (px) sẽ là pixel = 24 * (96 / 25,4) = 90,708661417323.

Bảng chuyển đổi milimét sang pixel

Đây là bảng cho các giá trị phổ biến nhất để chuyển đổi mm sang px nếu giá trị độ phân giải là 96

Milimét Pixel
2 Milimét 7.5590551181102 Pixel
3 Milimét 11.338582677165 Pixel
4 Milimét 15.11811023622 Pixel
5 Milimét 18.897637795276 Pixel
6 Milimét 22.677165354331 Pixel
7 Milimét 26.456692913386 Pixel
10 Milimét 37.795275590551 Pixel
13 Milimét 49.133858267717 Pixel
15 Milimét 56.692913385827 Pixel
18 Milimét 68.031496062992 Pixel
20 Milimét 75.590551181102 Pixel
30 Milimét 113.38582677165 Pixel
35 Milimét 132.28346456693 Pixel
40 Milimét 151.1811023622 Pixel
45 Milimét 170.07874015748 Pixel
50 Milimét 188.97637795276 Pixel
60 Milimét 226.77165354331 Pixel
70 Milimét 264.56692913386 Pixel
80 Milimét 302.36220472441 Pixel
90 Milimét 340.15748031496 Pixel
100 Milimét 377.95275590551 Pixel
110 Milimét 415.74803149606 Pixel
120 Milimét 453.54330708661 Pixel
130 Milimét 491.33858267717 Pixel
140 Milimét 529.13385826772 Pixel
150 Milimét 566.92913385827 Pixel
160 Milimét 604.72440944882 Pixel
170 Milimét 642.51968503937 Pixel
180 Milimét 680.31496062992 Pixel
190 Milimét 718.11023622047 Pixel
200 Milimét 755.90551181102 Pixel
210 Milimét 793.70078740157 Pixel
220 Milimét 831.49606299213 Pixel
230 Milimét 869.29133858268 Pixel
240 Milimét 907.08661417323 Pixel
250 Milimét 944.88188976378 Pixel