Milimetro sa pixel (px) converter

Milimetro sa pixel (px) converter

Ito ay isang libre at mabilis na converter na maaari mong gamitin upang i convert ang milimetro sa pixel (px) online. i-type ang resolution (DPI o PPI) value at ang millimeter (mm) value na gusto mong i-convert sa px at i-click ang convert button, Iyon na!

Resolution (DPI o PPI):
Milimetro (mm):

Paano i-convert ang mm sa pixels?

Ipinaliwanag namin dati kung paano i convert ang px sa mm, at ngayon ay ipapaliwanag namin kung paano i convert ang mm sa px.

Mayroon kang dalawang pagpipilian upang i convert ang mm sa px: awtomatikong at mabilis gamit ang millimeter to pixel converter sa itaas o manu manong gamit ang mm to px conversion equation.

Ang equation ng conversion ng millimeter to pixel ay:

Pixel = Milimetro * ( Resolusyon / 25.4 )

Halimbawa, kung ang millimeter (mm) value ay 24 at ang ppi value ay 96, ang pixel (px) value ay magiging pixel = 24*(96/25.4)=90.708661417323.

Millimeters sa pixels talahanayan ng conversion

Ito ay isang talahanayan para sa pinaka karaniwang mga halaga para sa conversion mm sa px kung ang halaga ng resolution ay 96

Milimetro Pixel
2 Milimetro 7.5590551181102 Pixel
3 Milimetro 11.338582677165 Pixel
4 Milimetro 15.11811023622 Pixel
5 Milimetro 18.897637795276 Pixel
6 Milimetro 22.677165354331 Pixel
7 Milimetro 26.456692913386 Pixel
10 Milimetro 37.795275590551 Pixel
13 Milimetro 49.133858267717 Pixel
15 Milimetro 56.692913385827 Pixel
18 Milimetro 68.031496062992 Pixel
20 Milimetro 75.590551181102 Pixel
30 Milimetro 113.38582677165 Pixel
35 Milimetro 132.28346456693 Pixel
40 Milimetro 151.1811023622 Pixel
45 Milimetro 170.07874015748 Pixel
50 Milimetro 188.97637795276 Pixel
60 Milimetro 226.77165354331 Pixel
70 Milimetro 264.56692913386 Pixel
80 Milimetro 302.36220472441 Pixel
90 Milimetro 340.15748031496 Pixel
100 Milimetro 377.95275590551 Pixel
110 Milimetro 415.74803149606 Pixel
120 Milimetro 453.54330708661 Pixel
130 Milimetro 491.33858267717 Pixel
140 Milimetro 529.13385826772 Pixel
150 Milimetro 566.92913385827 Pixel
160 Milimetro 604.72440944882 Pixel
170 Milimetro 642.51968503937 Pixel
180 Milimetro 680.31496062992 Pixel
190 Milimetro 718.11023622047 Pixel
200 Milimetro 755.90551181102 Pixel
210 Milimetro 793.70078740157 Pixel
220 Milimetro 831.49606299213 Pixel
230 Milimetro 869.29133858268 Pixel
240 Milimetro 907.08661417323 Pixel
250 Milimetro 944.88188976378 Pixel