đổi từ điểm sang pixel

đổi từ điểm sang pixel

Đây là một công cụ chuyển đổi trực tuyến và dễ dàng mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi điểm (pt) thành pixel (px). Nhập giá trị điểm (pt) mà bạn muốn chuyển đổi thành pixel (px) và nhấp vào nút Chuyển đổi!

Điểm (Pt):

Làm thế nào để chuyển đổi điểm trỏ sang pixel tự động và thủ công?

Để chuyển đổi pt sang px tự động, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi ở trên. Bộ chuyển đổi này sẽ chuyển đổi giá trị điểm thành giá trị pixel một cách nhanh chóng, vì vậy bạn có thể tập trung vào những gì bạn đang làm.

Để chuyển đổi điểm trỏ thành pixel theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng phương trình sau để chuyển đổi:

1 pixel = (96/72) * Điểm

Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển đổi 24 điểm thành pixel: Pixel =(96/72)*24=32.

đổi từ điểm sang pixel

Từ điểm đến bảng chuyển đổi pixel

Dưới đây là sẵn sàng để sử dụng một bảng cho các giá trị pt đến px thường được sử dụng

Điểm Pixel
0.75 pt 1 px
1.5 pt 2 px
3 pt 4 px
4.5 pt 6 px
5 pt 6.6666666666667 px
6 pt 8 px
9 pt 12 px
10.5 pt 14 px
12 pt 16 px
13.5 pt 18 px
16.5 pt 22 px
18 pt 24 px
19.5 pt 26 px
21 pt 28 px
24 pt 32 px
28.5 pt 38 px
31.5 pt 42 px
36 pt 48 px
42 pt 56 px
45 pt 60 px
48 pt 64 px
54 pt 72 px
63 pt 84 px
75 pt 100 px
90 pt 120 px

Sự rút ngắn

Pt: Điểm

Px: Pixel