đổi từ vw sang pixel

đổi từ vw sang pixel

Đây là một công cụ chuyển đổi trực tuyến, hoàn hảo và miễn phí mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi đơn vị chiều rộng khung nhìn (vw) sang pixel (px). Chèn giá trị chiều rộng khung nhìn và giá trị đơn vị chiều rộng khung nhìn (vw) bạn muốn chuyển đổi thành px và nhấp vào nút chuyển đổi!

Chiều rộng khung nhìn:
Vw:

Chuyển đổi như thế nào vw sang pixel (px)?

Bạn có thể chuyển đổi vw sang pixel (px) một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng trình chuyển đổi ở trên, cho phép bạn chuyển đổi vw sang px trực tuyến tự động hoặc bạn có thể sử dụng phương trình sau để thực hiện chuyển đổi theo cách thủ công:

Pixel (px) = (Đơn vị chiều rộng cổng xem (vw) * Chiều rộng cổng xem) / 100

Ví dụ: nếu giá trị vw là 6,25 và chiều rộng khung nhìn là 1920, thì sử dụng phương trình chuyển đổi, pixel = (6,25 * 1920) / 100 = 120.

Bảng chuyển đổi vw sang pixel (px) nếu chiều rộng khung nhìn là 1920

Đây là biểu đồ cho kết quả chuyển đổi vw sang px nếu chiều rộng khung nhìn là 1920

VW Pixel
1 vw 19.2 px
2 vw 38.4 px
3 vw 57.6 px
4 vw 76.8 px
5 vw 96 px
6 vw 115.2 px
7 vw 134.4 px
8 vw 153.6 px
9 vw 172.8 px
10 vw 192 px
11 vw 211.2 px
12 vw 230.4 px
13 vw 249.6 px
14 vw 268.8 px
15 vw 288 px
16 vw 307.2 px
17 vw 326.4 px
18 vw 345.6 px
19 vw 364.8 px
20 vw 384 px
21 vw 403.2 px
22 vw 422.4 px
23 vw 441.6 px
24 vw 460.8 px
25 vw 480 px