Termat dhe Kushtet

Përshkrimi dhe kostoja e shërbimit

(1) Faqja e internetit ofron mjete falas të shndërrimit të pikselëve në çdo njësi. Përdoruesit kanë të drejtë të përdorin shërbimin për të bërë konvertimin për këtë qëllim.

(2) Konvertimi është plotësisht automatik. Në çdo kohë, ofruesi ruan të drejtën për të ndryshuar ose ndaluar shërbimin.

(3) Ofruesi i shërbimit nuk garanton që konvertuesit do të punojnë siç duhet dhe me saktësi.

Përgjegjësitë e përdoruesit

(1) Të drejtat e palëve të treta, përfshirë të drejtën e autorit dhe të drejtën e autorit, markën tregtare, patentën dhe të drejtat e tjera pronësore dhe personale, nuk do të cenohen nga përdoruesi.

(2) Përdoruesi është vetëm përgjegjës për përmbajtjen dhe saktësinë e të dhënave të transmetuara.

(3) Përdorimi i një gjuhe skriptimi për të transformuar të dhënat automatikisht nuk lejohet.

(4) Përdoruesi nuk është i autorizuar të ndajë llogarinë e tij ose informacionin e hyrjes me këdo.

(5) shkelja e çdo ligji shtetëror, federal ose tjetër nuk lejohet.

Përmbajtje

Kjo faqe interneti dhe disa nga Përmbajtja në të përmbajnë lidhje me burimet e tjera të Internetit. Lidhje të tilla jepen për t’ju ndihmuar në njohjen dhe gjetjen e burimeve të tjera të internetit që mund të jenë me përfitim për ju dhe nuk kanë për qëllim të deklarojnë ose sugjerojnë që sponsorët e Kompanisë, miratojnë, janë të lidhur, ose janë të autorizuar ligjërisht për të përdorur ndonjë emër tregtar, të regjistruar markë tregtare, logo, vulë ligjore ose zyrtare, ose simbol i mbrojtur nga e drejta e autorit që mund të shfaqen në lidhjet e deklaruara.

Përfundimi dhe Kufizimet

Kompania mund të vendosë kufizime në përdorimin tuaj të Uebfaqes, të tilla si kufizimi i numrit të herëve që mund të vizitoni faqen. Kufizimet mund të përfshijnë përfundimin e plotë të aksesit tuaj në Uebfaqe, dhe ju pranoni që Kompania rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj të vetëm, për të modifikuar ose ndërprerë Uebfaqen në çdo kohë, me ose pa njoftim (ose ndonjë pjesë të saj).

Shkelja e afatit

Ju e pranoni që dëmet monetare mund të mos jenë një ilaç adekuat për çdo shkelje të kësaj Marrëveshjeje dhe se Kompania do të ketë të drejtë të kërkojë lehtësim urdhërdhënës ose të barabartë, siç gjykohet i përshtatshëm nga një gjykatë e juridiksionit kompetent, pa përmendur ndonjë të drejtë ose mjet tjetër juridik.

Ndryshimet në termat dhe kushtet

Ne rezervojmë të drejtën për të rishikuar, modifikuar ose rregulluar kushtet dhe kushtet në çdo kohë sipas gjykimit tonë. Ndryshime të tilla do të hyjnë në fuqi menjëherë pasi të postohen. Versioni më i fundit i termave dhe kushteve do të jetë i arritshëm nga fundi i Uebfaqes. Për të mbajtur veten të informuar për çdo ndryshim, duhet të rishikoni Kushtet e Përdorimit rregullisht.