đổi từ rem sang pixel

đổi từ rem sang pixel

Đây là một công cụ chuyển đổi hoàn hảo và dễ sử dụng mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi đơn vị Rem thành pixel (px). nhập giá trị kích thước cơ sở và giá trị Rem mà bạn muốn chuyển đổi thành px, sau đó nhấp vào nút ĐỔI!

Giá trị cơ bản:
Rem:

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi rem sang pixel

Đầu tiên, nhập giá trị cơ sở

Thứ hai, nhập giá trị rem

Cuối cùng, nhấp vào nút chuyển đổi

Video hướng dẫn: Cách sử dụng công cụ chuyển đổi rem sang pixel

Chuyển đổi như thế nào Rem sang pixel?

Trước đây chúng tôi đã giải thích cách chuyển đổi px sang rem và bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cách chuyển đổi rem thành px.

Bạn có thể tự động chuyển đổi Rem sang px bằng cách sử dụng trình chuyển đổi ở trên hoặc theo cách thủ công bằng cách sử dụng phương trình rem sang px sau:

Pixel = Rem * kích thước cơ sở gốc

Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển đổi 4 rem thành pixel và kích thước cơ sở gốc là 16, thì pixel = 4 * 16 = 64.

đổi từ rem sang pixel

Rem sang bảng chuyển đổi pixel nếu kích thước cơ sở là 16

Đây là danh sách để chuyển đổi rem sang px mà các nhà phát triển thường cần nếu kích thước cơ sở là 16.

Rem Pixel
0.125 rem 2 Pixel
0.2 rem 3.2 Pixel
0.25 rem 4 Pixel
0.5 rem 8 Pixel
1 rem 16 Pixel
1.5 rem 24 Pixel
1.8 rem 28.8 Pixel
2 rem 32 Pixel
2.5 rem 40 Pixel
3 rem 48 Pixel
3.5 rem 56 Pixel
4 rem 64 Pixel
4.5 rem 72 Pixel
5 rem 80 Pixel
5.5 rem 88 Pixel
6 rem 96 Pixel
6.5 rem 104 Pixel
7 rem 112 Pixel
7.5 rem 120 Pixel
8 rem 128 Pixel
8.5 rem 136 Pixel
9 rem 144 Pixel
9.5 rem 152 Pixel
10 rem 160 Pixel
10.5 rem 168 Pixel
11 rem 176 Pixel
11.5 rem 184 Pixel
14 rem 224 Pixel
15 rem 240 Pixel
16 rem 256 Pixel
24 rem 384 Pixel
28 rem 448 Pixel
64 rem 1024 Pixel