مبدل vw به پیکسل

مبدل vw به پیکسل

این یک مبدل رایگان، کامل و آنلاین است که می توانید از آن برای تبدیل واحد عرض نمای (vw) به پیکسل (px) استفاده کنید. مقدار vw و مقدار واحد عرض نمای (vw) را که می خواهید به px تبدیل کنید وارد کنید و روی دکمه تبدیل کلیک کنید!

عرض درگاه دید:
واحد عرض درگاه دید (vw):

چگونه vw را به پیکسل (px) تبدیل کنیم؟

شما می توانید vw را به پیکسل (px) به سرعت با استفاده از مبدل بالا تبدیل کنید، که به شما اجازه می دهد vw را به صورت خودکار به px انلاین تبدیل کنید یا می توانید از معادله زیر برای تبدیل دستی استفاده کنید:

پیکسل (px) = (واحد عرض درگاه (vw) * عرض درگاه دید) / 100

به عنوان مثال، اگر مقدار vw 6.25 و vw 1920 باشد، با استفاده از معادله تبدیل، پیکسل = (6.25*1920) / 100 = 120 است.

جدول تبدیل vw به پیکسل (px) اگر عرض نمای 1920 باشد

این نموداری برای نتایج تبدیل vw به px است اگر عرض نمای 1920 باشد

VW پیکسل
1 vw 19.2 پیکسل
2 vw 38.4 پیکسل
3 vw 57.6 پیکسل
4 vw 76.8 پیکسل
5 vw 96 پیکسل
6 vw 115.2 پیکسل
7 vw 134.4 پیکسل
8 vw 153.6 پیکسل
9 vw 172.8 پیکسل
10 vw 192 پیکسل
11 vw 211.2 پیکسل
12 vw 230.4 پیکسل
13 vw 249.6 پیکسل
14 vw 268.8 پیکسل
15 vw 288 پیکسل
16 vw 307.2 پیکسل
17 vw 326.4 پیکسل
18 vw 345.6 پیکسل
19 vw 364.8 پیکسل
20 vw 384 پیکسل
21 vw 403.2 پیکسل
22 vw 422.4 پیکسل
23 vw 441.6 پیکسل
24 vw 460.8 پیکسل
25 vw 480 پیکسل