مبدل پیکسل به اینچ

مبدل پیکسل به اینچ

این یک مبدل رایگان است که می توانید از آن برای تبدیل خودکار پیکسل (px) به اینچ استفاده کنید. مقدار وضوح (DPI یا PPI) و مقدار پیکسل (px) را که می خواهید به اینچ تبدیل کنید را تایپ کنید و روی دکمه تبدیل کلیک کنید!

وضوح (DPI یا PPI):
پیکسل (Px):

چند اینچ در هر پیکسل؟

اگر رزولوشن (dpi یا ppi) 96 باشد، یعنی ما 96 پیکسل در هر اینچ داریم! بنابراین در هر پیکسل 0.0104 اینچ وجود دارد. (منبع)

چگونه پیکسل ها را به اینچ تبدیل کنیم؟

اگر می‌خواهید سریع پیکسل را به اینچ تبدیل کنید و در زمان خود برای تمرکز روی طراحی یا کار خود صرفه‌جویی کنید، از مبدل خودکار بالا استفاده کنید.

اگر زمان دارید و می خواهید px را به صورت دستی به اینچ تبدیل کنید، از این معادله استفاده کنید:

اینچ = پیکسل/(PPI یا DPI)

برای مثال، اگر 85 پیکسل دارید و رزولوشن آن 96 است، اینچ=85/96=0.88541666666667 اینچ است.

مبدل پیکسل به اینچ

جدول تبدیل پیکسل به اینچ اگر وضوح 96 باشد

این جدولی است برای نتایج تبدیل px به اینچ در صورتی که وضوح 96 باشد

پیکسل اینچ
1 پیکسل 0.010416666666667 اینچ
2 پیکسل 0.020833333333333 اینچ
3 پیکسل 0.03125 اینچ
4 پیکسل 0.041666666666667 اینچ
5 پیکسل 0.052083333333333 اینچ
6 پیکسل 0.0625 اینچ
7 پیکسل 0.072916666666667 اینچ
8 پیکسل 0.083333333333333 اینچ
9 پیکسل 0.09375 اینچ
10 پیکسل 0.10416666666667 اینچ
11 پیکسل 0.11458333333333 اینچ
12 پیکسل 0.125 اینچ
13 پیکسل 0.13541666666667 اینچ
14 پیکسل 0.14583333333333 اینچ
15 پیکسل 0.15625 اینچ
16 پیکسل 0.16666666666667 اینچ
17 پیکسل 0.17708333333333 اینچ
18 پیکسل 0.1875 اینچ
19 پیکسل 0.19791666666667 اینچ
20 پیکسل 0.20833333333333 اینچ
21 پیکسل 0.21875 اینچ
22 پیکسل 0.22916666666667 اینچ
23 پیکسل 0.23958333333333 اینچ
24 پیکسل 0.25 اینچ
25 پیکسل 0.26041666666667 اینچ
120 پیکسل 1.25 اینچ
350 پیکسل 3.6458333333333 اینچ
400 پیکسل 4.1666666666667 اینچ
467 پیکسل 4.8645833333333 اینچ
480 پیکسل 5 اینچ
514 پیکسل 5.3541666666667 اینچ
600 پیکسل 6.25 اینچ
640 پیکسل 6.6666666666667 اینچ
720 پیکسل 7.5 اینچ
768 پیکسل 8 اینچ
800 پیکسل 8.3333333333333 اینچ
900 پیکسل 9.375 اینچ
1024 پیکسل 10.666666666667 اینچ
1080 پیکسل 11.25 اینچ
1200 پیکسل 12.5 اینچ
1366 پیکسل 14.229166666667 اینچ
1440 پیکسل 15 اینچ
1600 پیکسل 16.666666666667 اینچ
1920 پیکسل 20 اینچ
2000 پیکسل 20.833333333333 اینچ
2160 پیکسل 22.5 اینچ
2560 پیکسل 26.666666666667 اینچ
3000 پیکسل 31.25 اینچ
3840 پیکسل 40 اینچ
2592 پیکسل 27 اینچ
9600 پیکسل 100 اینچ
144 پیکسل 1.5 اینچ
624 پیکسل 6.5 اینچ
1046.4 پیکسل 10.9 اینچ
1238.4 پیکسل 12.9 اینچ
1497.6 پیکسل 15.6 اینچ