مبدل پیکسل به vw

مبدل پیکسل به vw

این یک مبدل رایگان و اسان برای استفاده است که می توانید برای تبدیل پیکسل ها (px) به vw استفاده کنید. نوع ارزش vw و اندازه پیکسل (px) ارزش است که شما می خواهید برای تبدیل به vw و کلیک بر روی دکمه تبدیل!

عرض درگاه دید:
اندازه واحد پیکسل:

چگونه پیکسل (px) را به vw تبدیل کنیم؟

شما می توانید px را به راحتی با استفاده از مبدلی که در بالا برای شما ساخته ایم به vw تبدیل کنید یا می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

واحد عرض درگاه نمایش (vw) = 100 * (اندازه واحد پیکسل / عرض درگاه دید)

به عنوان مثال، برای تبدیل 120 پیکسل به vw در صورتی که عرض ویوپورت 1000 باشد:

vw = 100 * (120/1000)

جدول تبدیل پیکسل (px) به vw در صورتی که عرض نمای 1920 باشد

این نمودار برای نتایج تبدیل px به vw است

پیکسل VW
10 پیکسل 0.52083333333333 vw
20 پیکسل 1.0416666666667 vw
30 پیکسل 1.5625 vw
40 پیکسل 2.0833333333333 vw
50 پیکسل 2.6041666666667 vw
60 پیکسل 3.125 vw
70 پیکسل 3.6458333333333 vw
80 پیکسل 4.1666666666667 vw
90 پیکسل 4.6875 vw
100 پیکسل 5.2083333333333 vw
110 پیکسل 5.7291666666667 vw
120 پیکسل 6.25 vw
130 پیکسل 6.7708333333333 vw
140 پیکسل 7.2916666666667 vw
150 پیکسل 7.8125 vw
160 پیکسل 8.3333333333333 vw
170 پیکسل 8.8541666666667 vw
180 پیکسل 9.375 vw
190 پیکسل 9.8958333333333 vw
200 پیکسل 10.416666666667 vw
210 پیکسل 10.9375 vw
220 پیکسل 11.458333333333 vw
230 پیکسل 11.979166666667 vw
240 پیکسل 12.5 vw
250 پیکسل 13.020833333333 vw