Όροι και προϋποθέσεις

Περιγραφή και κόστος της υπηρεσίας

(1). Ο ιστότοπος παρέχει δωρεάν εργαλεία μετατροπής pixel σε οποιαδήποτε μονάδα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για να κάνουν τη μετατροπή για το σκοπό αυτό.

(2). Η μετατροπή είναι εντελώς αυτόματη. Ανά πάσα στιγμή, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει την υπηρεσία.

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών δεν εγγυάται ότι οι μετατροπείς θα λειτουργούν σωστά και με ακρίβεια.

Ευθύνες των χρηστών

(1). Τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων περιουσιακών και προσωπικών δικαιωμάτων, δεν παραβιάζονται από τον χρήστη.

(2). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

(3). Δεν επιτρέπεται η χρήση μιας γλώσσας δέσμης ενεργειών για τον αυτόματο μετασχηματισμό δεδομένων.

(4). Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μοιραστεί τον λογαριασμό του ή τα στοιχεία σύνδεσής του με κανέναν.

(5). η παραβίαση οποιουδήποτε κρατικού, ομοσπονδιακού ή άλλου νόμου δεν επιτρέπεται.

Περιεχόμενο

Αυτός ο ιστότοπος και μέρος του Περιεχομένου σε αυτόν περιέχουν συνδέσμους προς άλλους πόρους του Διαδικτύου. Τέτοιοι σύνδεσμοι δίνονται για να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να βρείτε άλλους πόρους του Διαδικτύου που μπορεί να σας ωφελήσουν και δεν αποσκοπούν στο να δηλώσουν ή να προτείνουν ότι οι χορηγοί της Εταιρείας, οι θεωρήσεις, συνδέονται ή είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, λογότυπο, νομική ή επίσημη σφραγίδα ή σύμβολο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να εμφανίζεται σε δηλωμένους συνδέσμους.

Τερματισμός και περιορισμοί

Η εταιρεία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, όπως ο περιορισμός του αριθμού των φορών που μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο και αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής).

Παραβίαση όρου

Αναγνωρίζετε ότι η χρηματική αποζημίωση μπορεί να μην αποτελεί επαρκές ένδικο βοήθημα για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και ότι η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή, όπως κρίνεται κατάλληλη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, χωρίς να παραιτείται από άλλα δικαιώματα ή ένδικα μέσα.

Τροποποιήσεις των όρων και προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε, να τροποποιήσουμε ή να προσαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι τροποποιήσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μόλις αναρτηθούν. Η πιο πρόσφατη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων θα είναι προσβάσιμη από το κάτω μέρος της Ιστοσελίδας. Για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές, πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης.